1. Địa chỉ trụ sở công ty:

 • Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định rất đầy đủ và chi tiết, theo đó: Địa chỉ trụ sở công ty là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ thay đổi Địa chỉ trụ sở gồm (cơ bản): có 2 trường hợp chính sau đây:

A. Trường hợp Địa chỉ trụ sở  CÙNG TỈNH – CÙNG THÀNH PHỐ:

a.1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

a.2. Đối với Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

a.3. Đối với Công ty TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

a.4. Đối với công ty CỐ PHẦN:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

a.5. Đối với công ty HỢP DANH:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09).

B. Trường hợp thay đổi Địa chỉ trụ sở KHÁC TỈNH – KHÁC THÀNH PHỐ:

b.1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân: (như cùng tỉnh – cùng thành phố nơi đặt trụ sở chính)

b.2. Đối với Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

b.3. Đối với Công ty TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Danh sách thành viên công ty (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

b.4. Đối với công ty CỐ PHẦN:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Danh sách cổ đông sáng lập (liên hệ để được cung cấp mẫu);, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (liên hệ để được cung cấp mẫu);, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

b.5. Đối với công ty HỢP DANH:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên công ty (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh mới thì:
  • Khắc lại mục con dấu,
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu,
  • Làm việc với chi cục thuế nơi đặt trụ sở cũ, để chuyển hồ sơ thuế từ chi cục thuế cũ đến nơi chi cục thuế mới mà địa chỉ công ty mới chuyển đổi (thường gọi là phiếu chuyển/mẫu 09)

3. Thời gian thực hiện:

 • 03 – 05 ngày làm việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 15 phút cho việc khắc dấu và 24 giờ cho việc thông báo mẫu dấu công ty
 • 05 phút cho việc thủ tục đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia www.dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Chỉ với 3 -5 ngày làm việc, Quý khách đã hoàn tất việc thành lập công ty để chuẩn bị cho các kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh của mình
 • Nếu thay đổi khác quận: thì việc xin chuyển quản lý thuế sang chi cục thuế mới sẽ là 15 ngày theo quy định.

4. Chi phí thay đổi tên doanh nghiệp:

 • Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể,. Chúng tôi cam kết giá cả trung thực và phải chăng. Hãy liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết: 0903012516 – 0986913516 (có zalo, email: hoanggia.tuvanluat@gmail.com)

5. Hỗ trợ sau khi thành lập Doanh nghiệp trọn gói tại Luật Hoàng Gia 

Hiểu rõ sự khó khăn của các doanh nghiệp mới thành lập, Luật Hoàng Gia sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng và tư vấn về các vấn đề sau khi thành lập công ty như :

 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật,
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…
 • Thành lập công ty, thay đổi, giải thể, bổ sung: Doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty Cổ Phần, 100% vốn nước ngoài, xin giấy phép đầu tư….
 • Đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền, bản quyền tác giả, phần mềm, chỉ dẫn địa lý…
 • Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Đăng ký lưu hành mỹ phẩm.
 • Làm hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng: thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm…
 • Dịch vụ báo cáo thuế, làm các thủ tục về thuế.
 • Xin giấy phép các ngành khó: Massage, ANTT, PCCC, bảo vệ, khách sạn…
 • Đăng ký mã số mã vạch.
 • Tư vấn hôn nhân gia đình, phân chia di sản thừa kế, tranh chấp đất đai.
 • Các dịch vụ khác…

Hãy gọi cho chúng tôi ngay – để được sự hài lòng cần thiết về dịch vụ bạn đang cần!